Development kits and electronic modules. Design and production.

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU MODULOWO.COM

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu umieszczonego pod adresem wwww.modulowo.com w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektronicznąw rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Operatora prezentowane sąna stronach umożliwiających korzystanie z tego sklepu.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, że w pełni akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Administratorem Serwisu jest spółka Modulogy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitał zakładowy 10.000 złotych.
 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 6. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Usługobiorcom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez nie i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
 7. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików ‘cookies': Internet Explorer 7.0, Chrome 20, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje).

II. DEFINICJE

 1. Cookie – informacja zapisywana przez serwer na dysku komputerowym Użytkownika w postaci pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać po ponownym połączeniu się z serwerem z tego komputera. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu: komputer PC z procesorem 200 Mhz, pamięcią 32 MB, systemem operacyjnym z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu www.modulowo.com
 3. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna stworzona i udostępniona przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.modulowo.com, będącym serwisem informacyjno-użytkowym, którego tematyka skupia sięw okółpopularyzacji elektroniki jako ciekawego hobby, ciekawej dziedziny nauki oraz projektowania i udostępniania rozwiązańi dzielenia sięnimi z Usługobiorcami.
 4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Świadczenie usługi drogą  elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 6. Usługodawca – spółka Modulogy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitał zakładowy 10.000 złotych.
 7. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 8. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 10. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określonąosobąoraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 11. Operator – spółka Modulogy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia łGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitał zakładowy 10.000 złotych.

III. USŁUGOBIORCA

 1. Status Usługobiorcy uzyskuje każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba zobowiązana jest do niekorzystania z Serwisu.
 3. Dostęp do Serwisu dla Usługobiorców możliwy jest na dwóch poziomach:

1.1.Usługobiorcy niezarejestrowanego (gdzie możliwe jest korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w pkt XI Regulaminu poniżej wraz z usługą Komentarzy opisanych w pkt XI Regulaminu);

1.2.Usługobiorcy zarejestrowanego (gdzie możliwe jest korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w pkt XI Regulaminu poniżej [Udostępnianie zawartości Serwisu], usług Komentarzy oraz Forum oraz opisanych w pkt XI Regulaminu).

 1. Poziomy statusu Usługobiorcy określają zakres uprawnień w dostępie do funkcjonalności, w szczególności Usług, dostępnych w ramach Serwisu.

IV.  REJESTRACJA

 1. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcę wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej jako: “Formularz“). Formularz wymaga:

1.1.udostępnienia przez zainteresowanego Usługobiorcę danych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza;

1.2.zaproponowania hasła, przy czym hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego profilu. Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy;

 1. Ponadto Usługobiorca rejestrujący się w Serwisie będzie miał możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących:

1.1.1.       wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu        i akceptacji Regulaminu;

1.1.2.       wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Modulogy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

1.1.3.       wyrażenie zgody na otrzymywanie od Modulogy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa informacji handlowych drogą elektroniczną;

1.1.4.       wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami z nowościami w Serwisie.

 1. Aby Usługobiorca mógł się zarejestrować wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu oraz akceptacja Regulaminu, bez których świadczenie Usług przez Usługodawcęprzewidzianych dla zarejestrowanych Usługobiorców nie będzie możliwe. Pozostałe opcje są fakultatywne i nie stanowiąwarunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie i dostępu do Usług przeznaczonych dla zarejestrowanych Usługobiorców.
 2. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji “zarejestruj” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link, co spowoduje aktywację unikalnego konta Usługobiorcy w Serwisie (dalej jako: „Konto“).
 3. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji,                  w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na:

6.1.gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę- wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Serwisu – wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych i ich ochrony znajdująsię w pkt XXX Regulaminu;

6.2.otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz na swoje wewnętrzne konto w ramach Serwisu komunikatów systemowych.

V. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorca jest w szczególności zobowiązany do:

1.1.powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców;

1.2.powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Usługobiorców, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Usługobiorcach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

1.3.niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej;

1.4.aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Usługobiorcą;

1.5.powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;

1.6.niepodszywania się pod inne osoby;

1.7.powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

VI. WYREJESTROWANIE SIĘ Z SERWISU

 1. Usługobiorcy przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się(dezaktywacji posiadanego przez siebie Konta w Serwisie). Żądanie takie winno zostać wysłane przez zainteresowanego Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez niego podczas rejestracji Konta na adres e-mail znajdujący się w zakładce “Kontakt” Serwisu lub listownie przesyłką poleconą  na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się w takiej sytuacji do dezaktywacji Profilu danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.
 2. W przypadku usunięcia na wniosek Usługobiorcy którejkolwiek z danych osobowych podawanych w Formularzu lub cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu lub “Polityki Prywatności” dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Usługobiorcy.
 3. Dezaktywację Konta może spowodować również naruszenie przez danego Usługobiorcę któregokolwiek                 z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Usługobiorcy, naruszenie przez niego praw innych Usługobiorców Usługodawcy, lub podmiotów trzecich.
 4. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie dezaktywacji Konta jest komunikowana danemu Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Usługobiorcy przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

VII. PRAWA WYŁĄCZNE

 1. Wszystkie materiały znajdujące sięw zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie                i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
 3. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 ze zm.) oraz konwencji międzynarodowych, których stronąjest Rzeczpospolita Polska.

VII. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcęw ramach Serwisu.
 2. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce Serwisu “Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: “reklamacja”) i powinny zawierać:

1.1.przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie;

1.2.oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

1.3.Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od ich otrzymania.Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji.

VIII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektronicznązostaje przez Usługobiorcę zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. (1) z momentem wejścia na stronę URL Serwisu w przypadku usług, do korzystania z których nie jest wymagana rejestracja, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

1.1.opuszczenia przez Usługobiorcę danego Serwisu;

1.2.wyrejestrowania się lub wylogowania się z Serwisu przez Usługobiorcę;

1.3.decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana w szczególności:

1.1.1.       naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Usługobiorcy;

1.1.2.       odmową Usługobiorcy udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi;

1.1.3.       problemami technicznymi po stronie Usługobiorcy, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego Usługi przez Usługodawcę.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całądobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1.1.zmiany parametrów Kont Usługobiorców;

1.2.cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności;

1.3.okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;

1.4.usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie Serwisu;

1.5.zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.

 1. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawem oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1.formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisach przez Usługobiorców;

1.2.umieszczone w Serwisie treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w szczególności dotyczące produktów oraz usług;

1.3.jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;

1.4.prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisu narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Usługobiorcę w związku z nieprawidłowym ich działaniem;

1.5.utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Usługobiorców na łamach Serwisu, bądź za jego pośrednictwem przekazywanych innym Usługobiorcom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;

1.6.prawidłowość danych udostępnionych przez Usługobiorcę innym Usługobiorcom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Usługobiorców;

1.7.uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Usługobiorców w następstwie usunięcia bądź pominięcia stosowanych przez Usługodawcę zabezpieczeń powyższych danych;

1.8.skutki zainstalowania przez Usługobiorców programów pobieranych za pośrednictwem Serwisu;

1.9.niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie materiałów pobieranych przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Usługodawcy, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Usługodawcy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności z wszelkich zamieszczonych przez Usługobiorców na jego łamach treści oraz materiałów, odbywa sięna wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisu przez Usługobiorców, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do zwrotu Usługodawcy wartości wszelkich szkód poniesionych przez niego w następstwie niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń złożonych zgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszenia poprzez zamieszczenie przez danego Usługobiorcę na łamach Serwisu treści oraz materiałów godzących w prawnie chronione interesy podmiotów trzecich lub samego Usługodawcy, łącznie z kosztami poniesionej pomocy prawnej. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeń z wyżej wskazanych tytułów wobec Usługodawcy lub wobec Usługobiorcy i Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do wezwania Usługobiorcy do samodzielnej obsługi powyższych roszczeń, w szczególności ich całkowitego spełnienia. W takiej sytuacji Usługobiorca zobowiązany będzie do niezwłocznego wykonania powyższego wezwania Usługodawcy. Wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez Usługodawcę w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania skierowanego przez niego do Usługobiorcy wezwania ponosi Usługobiorca.
 4. Wszelkie treści oraz materiały umieszczane w Serwisie są rejestrowane przez Usługodawcę, podobnie jak adresy IP, z jakich ich umieszczenie nastąpiło. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
 5. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w pkt 5 powyżej jest wyłączona.

XI. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

 1. Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługę wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce Serwisu. W ramach Serwisu w szczególności udostępniane będą teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, bądź programy komputerowe, tematyce związanej m.in.          z elektroniką.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu oraz ściąganie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przez Usługobiorców (nie) wymaga posiadania statusu Usługobiorcy zarejestrowanego.
 3. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom usługę Forum:

1.1.Administratorem Forum jest Usługodawca.

1.2.W ramach świadczenia usługi Forum Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zarejestrowanym wymianę informacji, komentarzy i opinii na tematy zawarte w Serwisie poprzez publikację i utrzymuje na forum dyskusyjnym wchodzącym w skład danego Serwisu (dalej jako: “Forum“) wypowiedzi Usługodawców.

1.3.Usługobiorca może posługiwać się w celu identyfikacji na Forum, obok nicka, grafiką(avatar) spełniającą następujące wymagania:

1.1.1.       maksymalne wymiary: 60×60 pikseli,b. maksymalna waga pliku: 30 kb;

1.1.2.       grafika nie może zawierać treści pornograficznych, powszechnie uważanych za obraźliwe, budzących niesmak lub w jakikolwiek inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu. Jeżeli grafika nie będzie spełniała wymagań dotyczących wymiarów lub wagi zostanie automatycznie przeskalowana. W przypadku naruszenia przez grafikę zakazu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Usługodawca może ją usunąć lub zamienić na standardową.

1.4.Na Forum zabronione jest publikowanie treści, które:

1.4.1.       są niezgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie oraz dobrymi obyczajami;

1.4.2.       są pisane w całości wielkimi literami (wciśnięty klawisz CAPS LOCK);

1.4.3.       mają na celu wywoływanie kłótni lub jakiegokolwiek innego konfliktu pomiędzy współużytkownikami Forum;

1.4.4.       naruszają dobra osobiste użytkowników Forum lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie;

1.4.5.       zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich;

1.4.6.       są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną lub niechcianą informację handlową;

1.4.7.       zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Forum;

1.4.8.       w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia niniejszego pkt 3.4, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji na Forum. Usługodawca może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia niniejszego pkt 3.4.

1.5.Usługodawca jest uprawniony do dokonywania wiążących interpretacji postanowień Regulaminu dotyczących usługi Forum. Usługodawca nie ma obowiązku publicznego uzasadniania swoich decyzji w tym zakresie. Wszelkie uwagi dotyczące decyzji Usługodawcy należy zgłaszać na adres podany w zakładce “Kontakt” Serwisu.

1.6.Usługobiorca umieszczając wypowiedzi na Forum udziela Usługodawcy, w zamian za Usługi świadczone w ramach Serwisu przez Usługodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z jego wypowiedzi w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich do promocji i reklamy Serwisu. Licencja obejmuje również zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworów.

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom usługę Komentarzy:

4.1.Usługobiorcy zarejestrowani mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących sięw  wybranych przez Usługodawcę miejscach Serwisu (dalej jako: „Komentarze“).

4.2.W Komentarzach zabronione jest publikowanie treści, które:

1.6.1.       są  niezgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie oraz dobrymi obyczajami;

1.6.2.       są pisane w całości wielkimi literami (wciśnięty klawisz CAPS LOCK);

1.6.3.       mają na celu wywoływanie kłótni lub jakiegokolwiek innego konfliktu pomiędzy współużytkownikami Forum;

1.6.4.       naruszają dobra osobiste użytkowników Forum lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie;

1.6.5.       zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich;

1.6.6.       są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną lub niechcianą informację handlową;

1.6.7.       zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Forum;

1.6.8.       w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne. Usługodawca ma prawo usunięcia Komentarzy naruszających postanowienia niniejszego pkt 4.2, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji na Forum. Usługodawca może według swojego uznania przeredagować Komentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia niniejszego pkt 4.2.

1.6.9.       Usługodawca łącznie z Komentarzem Usługobiorcy może publikować informację o numerze IP komputera, z którego Usługobiorca dokonał wpisu.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy punkt XII Regulaminu określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Usługobiorców Serwisu.
 2. Usługodawca, spółka Modulogy Sp. z o.o. traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Usługobiorców priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 3. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Usługobiorców Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych oraz zapewniania uwierzytelnienia, Usługobiorca posługuje się technologią SSL (Secure Sockets Layer). Poprzez odpowiednie działanie, Usługobiorcy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).
 4. Administratorem danych osobowych jest Modulogy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w zakresie w jaki zostały one Usługodawcy udostępnione przez Usługobiorcę. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Usługodawcę i działającym na jego zlecenie, w zakresie realizacji usług Serwisu na rzecz Usługobiorców.
 7. Usługobiorcom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnienia informacyjno – kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres wskazany w zakładce „KONTAKT”Serwisu.
 8. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorców mogą być wykorzystywane w celach marketingowych. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 9. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych od Usługodawcy lub przesyłania do Usługobiorcy Newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 10. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Serwis korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania Usługobiorców. Usługobiorca może zablokowaćzapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu oraz lepszego dopasowania reklamy do Usługobiorcy i jego zainteresowań możemy używać także innych niż cookies technologii np. Local Storage. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz innych technologii znajdują się w polityce Modulogy Sp. z o.o. dotyczącej cookies oraz innych technologii.
 12. Dane Usługobiorców nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Tego typu czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Usługobiorcy.
 13. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych Usługobiorców organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 14. Usługodawca nie odpowiada za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził Usługobiorca poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu oraz zasady polityk prywatności podmiotów trzecich świadczących na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu usługi na rzecz Usługobiorców w imieniu własnym i na własną rzecz (podmioty te określają swoje polityki prywatności samodzielnie).
 15. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Usługobiorcom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni od momentu poinformowania Usługobiorcy o planowanych zmianach.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W każdym momencie Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitąoraz bezwarunkową akceptacją.
 2. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Usługobiorcom drogą elektroniczną.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.
 5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 26 września 2014 roku.