Development kits and electronic modules. Design and production.

Regulamin Serwisu

Rejestracja w serwisie jest bezpłatnaJedno konto, jedno logowanie umożliwia dodawanie komentarzy na stronach Modułowo (z wyłączeniem sklepu) oraz utworzenie własnej listy modułów.

REGULAMIN SERWISU MODULOWO.COM

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu umieszczonego pod adresem www.modulowo.pl w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcęusług świadczonych drogąelektronicznąw rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Operatora prezentowane sąna stronach umożliwiających korzystanie z tego sklepu.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznałsięz treściąniniejszego Regulaminu oraz, że w pełni akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje sięich przestrzegać.
 4. Administratorem Serwisu jest spółka Modułowo Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitałzakładowy 10.000 złotych.
 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcęnieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogąelektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocąsystemu teleinformatycznego, którym posługuje sięUsługobiorca.
 6. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnićUsługobiorcom możliwośćdostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje siępostanowienia regulaminów ustalonych przez nie i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
 7. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeńpozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca siękorzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługąplików ‘cookies': Internet Explorer 7.0, Chrome 20, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje).

II. DEFINICJE

 1. Cookie – informacja zapisywana przez serwer na dysku komputerowym Użytkownika w postaci pliku cookie.txt, którąserwer może odczytaćpo ponownym połączeniu sięz serwerem z tego komputera. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu: komputer PC z procesorem 200 Mhz, pamięcią32 MB, systemem operacyjnym z zainstalowanąprzeglądarkąinternetową.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu www.modulowo.pl.
 3. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna stworzona i udostępniona przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającąkorzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.modulowo.pl, będącym serwisem informacyjno-użytkowym, którego tematyka skupia sięw okółpopularyzacji elektroniki jako ciekawego hobby, ciekawej dziedziny nauki oraz projektowania i udostępniania rozwiązańi dzielenia sięnimi z Usługobiorcami.
 4. System teleinformatyczny – zespółwspółpracujących ze sobąurządzeńinformatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocąwłaściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Świadczenie usługi drogąelektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocąsystemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te sątransmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 6. Usługodawca – spółka Modułowo Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitałzakładowy 10.000 złotych.
 7. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełnązdolnośćdo czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczonązdolnośćdo czynności prawnych.
 8. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogąelektronicznąprzez Usługodawcęna rzecz Usługobiorców w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie sięza pomocąśrodków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 10. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie sięza pomocąśrodków komunikacji elektronicznej z określonąosobąoraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 11. Operator – spółka Modułowo Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658, kapitałzakładowy 10.000 złotych.

III. USŁUGOBIORCA

 1. Status Usługobiorcy uzyskuje każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośćdo czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczonązdolnośćdo czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iżzapoznała sięw całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowieńRegulaminu dana osoba zobowiązana jest do niekorzystania z Serwisu.
 3. Dostęp do Serwisu dla Usługobiorców możliwy jest na dwóch poziomach:

1.1.Usługobiorcy niezarejestrowanego (gdzie możliwe jest korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w pkt XI Regulaminu poniżej wraz z usługąKomentarzy opisanych w pkt XI Regulaminu);

1.2.Usługobiorcy zarejestrowanego (gdzie możliwe jest korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w pkt XI Regulaminu poniżej [Udostępnianie zawartości Serwisu], usług Komentarzy oraz Forum oraz opisanych w pkt XI Regulaminu).

 1. Poziomy statusu Usługobiorcy określajązakres uprawnieńw dostępie do funkcjonalności, w szczególności Usług, dostępnych w ramach Serwisu.

IV.  REJESTRACJA

 1. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcęwypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej jako: “Formularz“). Formularz wymaga:

1.1.udostępnienia przez zainteresowanego Usługobiorcędanych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza;

1.2.zaproponowania hasła, przy czym hasło musi sięskładaćsięz co najmniej 6 znaków. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem sięhasłem do swojego profilu. Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy;

 1. Ponadto Usługobiorca rejestrujący sięw Serwisie będzie miałmożliwośćzaznaczenia następujących opcji dotyczących:

1.1.1.       wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu        i akceptacji Regulaminu;

1.1.2.       wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Modułowo Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa;

1.1.3.       wyrażenie zgody na otrzymywanie od Modułowo Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa informacji handlowych drogąelektroniczną;

1.1.4.       wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera z informacjami związanymi                    z Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami z nowościami w Serwisie.

 1. Aby Usługobiorca mógłsięzarejestrowaćwymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu oraz akceptacja Regulaminu, bez których świadczenie Usług przez Usługodawcęprzewidzianych dla zarejestrowanych Usługobiorców nie będzie możliwe. Pozostałe opcje sąfakultatywne i nie stanowiąwarunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie                   i dostępu do Usług przeznaczonych dla zarejestrowanych Usługobiorców.
 2. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji “zarejestruj” osoba rejestrująca sięotrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomośćpotwierdzającąprzeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbąo klikniecie w link, co spowoduje aktywację unikalnego konta Usługobiorcy w Serwisie (dalej jako: „Konto“).
 3. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treśćoraz formęwszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji,                  w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelkąi wyłącznąodpowiedzialnośćz tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 4. Z chwilądokonania rejestracji Usługobiorca wyraża zgodęna:

6.1.gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę- wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Serwisu – wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych i ich ochrony znajdująsięw pkt XXX Regulaminu;

6.2.otrzymywanie pocztąelektronicznąna podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz na swoje wewnętrzne konto w ramach Serwisu komunikatów systemowych.

V. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorca jest w szczególności zobowiązany do:

1.1.powstrzymywania sięod działańmogących utrudnićlub zakłócićfunkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnićkorzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców;

1.2.powstrzymywania sięod działańmogących naruszyćprywatnośćinnych Usługobiorców, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Usługobiorcach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak równieżpowstrzymywania sięod naruszania tajemnicy korespondencji;

1.3.niewykorzystywania Serwisu – równieżpośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej;

1.4.aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Usługobiorcą;

1.5.powstrzymywania sięod działańnaruszających dobre imięUsługodawcy oraz podmiotów z nimwspółpracujących;

1.6.niepodszywania siępod inne osoby;

1.7.powstrzymywania sięod innych zachowań, które mogłyby zostaćuznane przez Usługodawcęza zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

VI. WYREJESTROWANIE SIĘZ SERWISU

 1. Usługobiorcy przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się(dezaktywacji posiadanego przez siebie Konta w Serwisie). Żądanie takie winno zostaćwysłane przez zainteresowanego Usługobiorcęza pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez niego podczas rejestracji Konta na adres e-mail znajdujący sięw zakładce “Kontakt” Serwisu lub listownie przesyłkąpoleconąna adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje sięw takiej sytuacji do dezaktywacji Profilu danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż7 (słownie: siedem) dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.
 2. W przypadku usunięcia na wniosek Usługobiorcy którejkolwiek z danych osobowych podawanych w Formularzu lub cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu lub “Polityki Prywatności” dalsze świadczenie usług przez Usługodawcęjest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacjąKonta danego Usługobiorcy.
 3. DezaktywacjęKonta może spowodowaćrównieżnaruszenie przez danego Usługobiorcęktóregokolwiek                 z postanowieńRegulaminu, w szczególności niezgodnośćz prawdąoświadczeńdanego Usługobiorcy, naruszenie przez niego praw innych Usługobiorców Usługodawcy, lub podmiotów trzecich.
 4. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie dezaktywacji Konta jest komunikowana danemu Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Usługobiorcy przez Usługodawcęna adres e-mail podany podczas rejestracji.

VII. PRAWA WYŁĄCZNE

 1. Wszystkie materiały znajdujące sięw zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, rankingi, zestawienia i raporty stanowiąprzedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegająochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz konwencji międzynarodowych, których stronąjest Rzeczpospolita Polska.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwolonąprawem; umieszczanie odesłańdo Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie                i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowańmateriałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje sięodpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
 3. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegająochronie na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 ze zm.) oraz konwencji międzynarodowych, których stronąjest Rzeczpospolita Polska.

VII. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przezUsługodawcęw ramach Serwisu.
 2. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny byćprzesyłane na adres znajdujący sięw zakładce Serwisu “Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomośćmailowa w polu temat wiadomości powinna zawieraćsłowo: “reklamacja”) i powinny zawierać:

1.1.przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie;

1.2.oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

1.3.Powyższe przesłanki stanowiąwarunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcęreklamacji.

 1. Reklamacje będąrozpatrywane przez Usługodawcęw ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od ich otrzymania.Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji.

VIII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogąelektronicznązostaje przez Usługobiorcęzawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcętj. (1) z momentem wejścia na stronęURL Serwisu w przypadku usług, do korzystania z których nie jest wymagana rejestracja, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja.
 2. Umowa o świadczenie usług drogąelektronicznąulega rozwiązaniu z chwilą:

1.1.opuszczenia przez Usługobiorcędanego Serwisu;

1.2.wyrejestrowania sięlub wylogowania sięz Serwisu przez Usługobiorcę;

1.3.decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może byćspowodowana w szczególności:

1.1.1.       naruszeniami postanowieńRegulaminu ze strony Usługobiorcy;

1.1.2.       odmowąUsługobiorcy udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi;

1.1.3.       problemami technicznymi po stronie Usługobiorcy, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego Usługi przez Usługodawcę.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starańw celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całądobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1.1.zmiany parametrów Kont Usługobiorców;

1.2.cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności;

1.3.okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;

1.4.usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie Serwisu;

1.5.zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.

 1. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawem oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niezależnie od pozostałych postanowieńRegulaminu, Usługodawca nie ponosiodpowiedzialności za:

1.1.formęoraz treść, w szczególności poprawnośćtreści oraz materiałów umieszczonych w Serwisach przez Usługobiorców;

1.2.umieszczone w Serwisie treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w szczególności dotyczące produktów oraz usług;

1.3.jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcęlub innąosobętreści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;

1.4.prawidłowośćdziałania zamieszczonych na łamach Serwisu narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Usługobiorcęw związku z nieprawidłowym ich działaniem;

1.5.utratęjakichkolwiek danych zamieszczonych przez Usługobiorców na łamach Serwisu, bądźza jego pośrednictwem przekazywanych innym Usługobiorcom, w szczególności utratęspowodowanądziałaniem czynników zewnętrznych;

1.6.prawidłowośćdanych udostępnionych przez Usługobiorcęinnym Usługobiorcom, jak równieżsposób ich wykorzystania przez innych Usługobiorców;

1.7.uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Usługobiorców w następstwie usunięcia bądźpominięcia stosowanych przez Usługodawcęzabezpieczeńpowyższych danych;

1.8.skutki zainstalowania przez Usługobiorców programów pobieranych za pośrednictwem Serwisu;

1.9.niezgodne z prawem bądźlicencjąwykorzystanie materiałów pobieranych przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu.

 1. Z zastrzeżeniem postanowieńRegulaminu wyłączających odpowiedzialnośćUsługodawcy, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Usługodawcy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności z wszelkich zamieszczonych przez Usługobiorców na jegołamach treści oraz materiałów, odbywa sięna wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisu przez Usługobiorców, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. Usługobiorca zobowiązuje siędo zwrotu Usługodawcy wartości wszelkich szkód poniesionych przez niego w następstwie niezgodności z prawdąktóregokolwiek z oświadczeńzłożonych zgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszenia poprzez zamieszczenie przez danego Usługobiorcę na łamach Serwisu treści oraz materiałów godzących w prawnie chronione interesy podmiotów trzecich lub samego Usługodawcy, łącznie z kosztami poniesionej pomocy prawnej. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeńz wyżej wskazanych tytułów wobec Usługodawcy lub wobec Usługobiorcy i Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do wezwania Usługobiorcy do samodzielnej obsługi powyższych roszczeń, w szczególności ich całkowitego spełnienia. W takiej sytuacji Usługobiorca zobowiązany będzie do niezwłocznego wykonania powyższego wezwania Usługodawcy. Wszelkąodpowiedzialnośćza szkody poniesione przez Usługodawcęw następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania skierowanego przez niego do Usługobiorcy wezwania ponosi Usługobiorca.
 4. Wszelkie treści oraz materiały umieszczane w Serwisie sąrejestrowane przez Usługodawcę, podobnie jak adresy IP, z jakich ich umieszczenie nastąpiło. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
 5. Jakakolwiek odpowiedzialnośćodszkodowawcza Usługodawcy związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w pkt 5 powyżej jest wyłączona.

XI. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

 1. Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługęwyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce Serwisu. W ramach Serwisu w szczególności udostępniane będąteksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, bądźprogramy komputerowe, tematyce związanej m.in.          z elektroniką.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu oraz ściąganie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przez Usługobiorców (nie) wymaga posiadania statusu Usługobiorcy zarejestrowanego.
 3. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom usługęForum:

1.1.Administratorem Forum jest Usługodawca.

1.2.W ramach świadczenia usługi Forum Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zarejestrowanym wymianęinformacji, komentarzy i opinii na tematy zawarte w Serwisie poprzez publikacjęi utrzymuje na forum dyskusyjnym wchodzącym w skład danego Serwisu (dalej jako: “Forum“) wypowiedzi Usługodawców.

1.3.Usługobiorca może posługiwaćsięw celu identyfikacji na Forum, obok nicka, grafiką(avatar) spełniającąnastępujące wymagania:

1.1.1.       maksymalne wymiary: 60×60 pikseli,b. maksymalna waga pliku: 30 kb;

1.1.2.       grafika nie może zawieraćtreści pornograficznych, powszechnie uważanych za obraźliwe, budzących niesmak lub w jakikolwiek inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu. Jeżeli grafika nie będzie spełniała wymagańdotyczących wymiarów lub wagi zostanie automatycznie przeskalowana. W przypadku naruszenia przez grafikęzakazu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Usługodawca może jąusunąćlub zamienićna standardową.

1.4.Na Forum zabronione jest publikowanie treści, które:

1.4.1.       sąniezgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie oraz dobrymi obyczajami;

1.4.2.       sąpisane w całości wielkimi literami (wciśnięty klawisz CAPS LOCK);

1.4.3.       mająna celu wywoływanie kłótni lub jakiegokolwiek innego konfliktu pomiędzy współużytkownikami Forum;

1.4.4.       naruszajądobra osobiste użytkowników Forum lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie;

1.4.5.       zawierająodnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich;

1.4.6.       sąspamem, w szczególności zawierajątreści reklamowe lub stanowiąniezamówioną lub niechcianą informacjęhandlową;

1.4.7.       zakłócająw inny sposób funkcjonowanie Forum;

1.4.8.       w jakikolwiek inny sposób naruszająpostanowienia Regulaminu bądźobowiązujące przepisy prawne. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia niniejszego pkt 3.4, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji na Forum. Usługodawca może według swojego uznania przeredagowaćkomentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia niniejszego pkt 3.4.

1.5.Usługodawca jest uprawniony do dokonywania wiążących interpretacji postanowieńRegulaminu dotyczących usługi Forum. Usługodawca nie ma obowiązku publicznego uzasadniania swoich decyzji w tym zakresie. Wszelkie uwagi dotyczące decyzji Usługodawcy należy zgłaszaćna adres podany w zakładce “Kontakt” Serwisu.

1.6.Usługobiorca umieszczając wypowiedzi na Forum udziela Usługodawcy, w zamian za Usługi świadczone w ramach Serwisu przez Usługodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z jego wypowiedzi w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich do promocji i reklamy Serwisu. Licencja obejmuje równieżzezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworów.

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom usługęKomentarzy:

4.1.Usługobiorcy zarejestrowani mająprawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących sięw Serwisie za pomocąformularzy do tego przeznaczonych znajdujących sięw wybranych przez Usługodawcęmiejscach Serwisu (dalej jako: „Komentarze“).

4.2.W Komentarzach zabronione jest publikowanie treści, które:

1.6.1.       sąniezgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie oraz dobrymi obyczajami;

1.6.2.       sąpisane w całości wielkimi literami (wciśnięty klawisz CAPS LOCK);

1.6.3.       mająna celu wywoływanie kłótni lub jakiegokolwiek innego konfliktu pomiędzy współużytkownikami Forum;

1.6.4.       naruszajądobra osobiste użytkowników Forum lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie;

1.6.5.       zawierająodnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich;

1.6.6.       sąspamem, w szczególności zawierajątreści reklamowe lub stanowiąniezamówioną lub niechcianą informacjęhandlową;

1.6.7.       zakłócająw inny sposób funkcjonowanie Forum;

1.6.8.       w jakikolwiek inny sposób naruszająpostanowienia Regulaminu bądźobowiązujące przepisy prawne. Usługodawca ma prawo usunięcia Komentarzy naruszających postanowienia niniejszego pkt 4.2, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji na Forum. Usługodawca może według swojego uznania przeredagowaćKomentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia niniejszego pkt 4.2.

1.6.9.       Usługodawca łącznie z Komentarzem Usługobiorcy może publikowaćinformacjęo numerze IP komputera, z którego Usługobiorca dokonałwpisu.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy punkt XII Regulaminu określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Usługobiorców Serwisu.
 2. Usługodawca, spółka Modułowo Sp. z o.o. traktuje ochronęprywatności, w tym ochronędanych osobowych Usługobiorców priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatnośćta była chroniona.
 3. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Usługobiorców Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych oraz zapewniania uwierzytelnienia, Usługobiorca posługuje siętechnologiąSSL (Secure Sockets Layer). Poprzez odpowiednie działanie, Usługobiorcy mogąprzyczynićsiędo zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w internecie (m.in. poprzez częstązmianęhasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).
 4. Administratorem danych osobowych jest Modułowo Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu). Powyższe dane osobowe przetwarzane sąwyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane sązgodnie z ustawąz dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogąelektroniczną(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w zakresie w jaki zostały one Usługodawcy udostępnione przez Usługobiorcę. Usługodawca może powierzaćprzetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Usługodawcęi działającym na jego zlecenie, w zakresie realizacji usług Serwisu na rzecz Usługobiorców.
 7. Usługobiorcom Serwisu przysługująwynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnienia informacyjno – kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swojąszczególnąsytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna byćkierowana do Usługodawcy na adres wskazany w zakładce „KONTAKT”Serwisu.
 8. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorców mogąbyćwykorzystywane w celach marketingowych. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazićzgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcęw ramach Serwisu nie sąuzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 9. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcęmogąbyćwykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych od Usługodawcy lub przesyłania do Usługobiorcy Newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazićzgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcęw ramach Serwisu nie sąuzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 10. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Usługobiorcęz usługi świadczonej drogąelektronicznązgodnie z ustawąz dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Serwis korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniaćoczekiwania Usługobiorców. Usługobiorca może zablokowaćzapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu oraz lepszego dopasowania reklamy do Usługobiorcy i jego zainteresowańmożemy używać także innych niżcookies technologii np. Local Storage. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz innych technologii znajdująsięw polityce Modułowo Sp. z o.o. dotyczącej cookies oraz innych technologii.
 12. Dane Usługobiorców nie sąprzez Usługodawcęsprzedawane ani użyczane. Tego typu czynności mogąbyćdokonywane przez Usługodawcęjedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Usługobiorcy.
 13. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielićinformacji o posiadanych danych osobowych Usługobiorców organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 14. Usługodawca nie odpowiada za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodziłUsługobiorca poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu oraz zasady polityk prywatności podmiotów trzecich świadczących na mocy porozumieńzawartych z Usługodawcąza pośrednictwem Serwisu usługi na rzecz Usługobiorców w imieniu własnym i na własnąrzecz (podmioty te określająswoje polityki prywatności samodzielnie).
 15. Wszelkie zmiany dotyczące postanowieńw ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będąkomunikowane Usługobiorcom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzićbędąw życie w terminie nie krótszym niż7 (słownie: siedem) dni od momentu poinformowania Usługobiorcy o planowanych zmianach.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W każdym momencie Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowieńRegulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacjąujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Usługobiorcęz Serwisu po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitąoraz bezwarunkowąakceptacją.
 2. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Usługobiorcom drogąelektroniczną.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowieńRegulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcjąnieważności, Usługodawca zobowiązuje siędo dokonania takich zmian jego treści, by nieważnośćowąusunąć. Nieważnośćjednego z postanowieńRegulaminu nie ma wpływu na ważnośćpozostałych jego postanowień.
 4. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.
 5. Ewentualne spory mogące powstaćw związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będąprzez właściwy sąd powszechny.
 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 26 września 2014 roku.